DATA

2018 – 2022, Paris 11e
Bureaux
ARCHITECTES : DATA
BE : EVP, ALBDO, MAZET
MOA : Groupe Terrot
2 500 m²
© Wilhelm Reitzer (photos chantier)